GDPR

Práca Nissens

Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt Nissens Slovakia, s.r.o., Malinovského 1275, 916 21  Čachtice, IČO 35873841 Tel.: 032/7708544
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt zodpovednaosoba@somi.sk
tel.: +421 48 4146 759

 

Práva dotknutej osoby

právo na prístup k osobným údajom áno
právo na opravu osobných údajov áno
právo na vymazanie osobných údajov nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno
právo na prenosnosť osobných údajov áno
právo namietať spracúvanie osobných údajov áno
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno


Informácie o spracúvaní osobných údajov

účel spracúvania vyžiadanie a archivovanie životopisu za účelom posúdenia vhodnosti na pracovnú pozíciu a následne za účelom uzavretia pracovného pomeru
právny základ spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
doba uchovávania 1 rok
príjemcovia prevádzkovateľ, účastníci výberového konania
prenos do tretej krajiny nebude
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané

Poznámka:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy. V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods.1 písm. a) Zákona a čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia, môže prevádzkovateľ viesť uchádzača o zamestnanie v evidencií záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.